ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 11/05/2015
Αρ. Πρωτ:
015/2015-2302
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2015-2301

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΣ-Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών» - ΕΕ 1800 προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) μικροσκοπίου συνεστιακής σάρωσης κατάλληλου για πολυφωτονικές εφαρμογές του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ Δ» CPV 38514200-3 προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρων Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (#328.414,63#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (#75.535,37€#). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στη συνολική αξία των τετρακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (#403.950,00 €#).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 02/07/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Διακηρύξεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΄΄Δ΄΄ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr, καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr όπου αναρτάται το κείμενο του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέχρι τις 17/06/2015, ημέρα Τετάρτη.


Συνημμένο Έγγραφο: diag277.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ