ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 20/04/2015
Αρ. Πρωτ
015/2015-2048
 

 Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα» - ΕΕ 1833,  επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος , για τα παρακάτω:

  • «Προμήθεια ραδιενεργών, προϋπολογισθείσας αξίας 2.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. (ΕΙΔΟΣ Α)
  • «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων (αντιδραστηρίων προσδιορισμού έκφρασης και ενεργότητας ενζύμων), προϋπολογισθείσας αξίας 17.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (ΕΙΔΟΣ Β)

  του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

  Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου αντικειμένου του Διαγωνισμού ανά ομάδα. Επισημαίνουμε ότι για το ΕΙΔΟΣ Γ «Προμήθεια χημικών και λοιπών εργαστηριακών αναλωσίμων» η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Διαγωνισμός για το ΕΙΔΟΣ Γ δεν επαναπροκηρύσσεται.

  Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη, 05/05/2015, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ ΄΄Δημόκριτος΄΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

  Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Δευτέρα, 04/05/2015, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

  Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και την 4η Μαΐου 2015 από τα γραφεία της Γραμματείας  Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δ», στην αρμόδια υπάλληλο Κα Παπαδέλου Κυριακή (τηλ:2106503046, 2106503257), μέχρι την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

 

Σχετικό Έγγραφο : diag262.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ