ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 12-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11573
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «BOR4STORE - Fast, reliable and cost effective boron hydride based high capacity solid state hydrogen storage materials» (Ε-1711), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

Απαιτούμενα προσόντα:

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Xημικός ή Χημικός Μηχανικός, Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  • Αποδεδειγμένη ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία στις Τεχνολογίες Υδρογόνου και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδρογόνου.                
  • Αποδεδειγμένη ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία σε χρήση ιχνηθετών σε πορώδη μέσα.
  • Τυχόν διδακτική εμπειρία καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στους ανωτέρω τομείς θα συνεκτιμηθούν θετικά.   
  • Ικανότητα στη συγγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση ερευνητικών προτάσεων, επίσης θα συνεκτιμηθεί.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-1-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Γεωργία Χαραλαμποπούλου, στο τηλέφωνο 210-6503404 ή στο e-mail: gchar@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs640.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά