ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 12-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11578
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Δέσμευση CO2 με χρήση υβριδικής διαδικασίας μεμβράνης/ροφητών» (Ε-1789) που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα μηνών (9) και συνολικού κόστους 13.995,00 €.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή παρεμφερούς ειδικότητας (Βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 10%)
  • Διδακτορικό δίπλωμα (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Εμπειρία στον τομέα των πορωδών υλικών (ανόργανων και άνθρακα) και γνώσεις χειρισμού πειραματικών συσκευών χαρακτηρισμού τους (συντελεστής βαρύτητας 35%).
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (συντελεστής βαρύτητας 25%)
  • Προσωπική συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%)

Τo εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα: Εργαστήριο MESL, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-01-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Ε. Κούβελο, τηλ 210 6503973, vkouvel@chem.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου , ο κωδικός έργου ,  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs638.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά