ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 12-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11555
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Μοριακή Προσωμοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών» (Ε-1491), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δυο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

Αντικείμενο της πρώτης θέσης είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων για το σχεδιασμό νέων φαρμακευτικών ουσιών με βάση αρχές στατιστικής μηχανικής και θερμοδυναμικής.

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψήφιους είναι:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Χημεία από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής,
 • Ερευνητική προϋπηρεσία στον σχεδιασμό φαρμακευτικών ουσιών με βάση τις αρχές της Στατιστικής Μηχανικής και Θερμοδυναμικής, 
 • Καλή γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα C / C++ και Python,
 • Γνώση ανάπτυξης λογισμικού σε διαφορετικές πλατφόρμες (Linux, Windows),
 • Γνώση λογισμικών πακέτων υπολογιστικής χημείας (όπως ChemDraw, MestReC, MAPS, κλπ.).

Αντικείμενο της δεύτερης θέσης είναι η ανάπτυξη και συνεχής υποστήριξη μίας νέας πλατφόρμας υπηρεσιών μέσω δικτύου (web) και της σχετικής βάσης δεδομένων για την υποστήριξή της.

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:

 • Καλή γνώση ανάπτυξης σε πλατφόρμα MVC web και προηγούμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία.
 • Καλή γνώση HTML, CSS, JavaScript, SQL and Linux OS.
 • Καλή γνώση Ruby on Rails.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία για διάστημα ενός έως τριών ετών σε συναφή επιχειρηματική ή ακαδημαϊκή δραστηριότητα.

Η κάθε θέση είναι διαθέσιμη αρχικά για διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εργου Δρ. Ιωάννη Οικονόμου στη διεύθυνση economou@chem.demokritos.gr:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προϋπηρεσίας,
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και μεταπυχιακών σπουδών (για όπου είναι διαθέσιμες),
 • Ονόματα δύο ατόμων εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον υποψήφιο εάν τους ζητηθεί.   
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 05-01-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1491) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs637.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά