ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11527
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας & Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Εκπόνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών ερευνών» (Ε-950), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δέκα οχτώ (18) μήνες, ως εξής:

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Αποφοίτοι ΑΕΙ - πτυχιούχοι θετικών επιστημών, κατά προτίμηση Φυσικοί.
  • Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Πυρηνική Φυσική.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων α+ και β- ολικής ραδιενέργειας.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία και σε υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσης στη γάμμα-φασματοσκοπία.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρα Ελένη Φλώρου, στο e-mail: eflorou@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs636.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά