ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11521
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤοΣε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων “PERSEUS”, “AF3”, “EU CISE 2020”, “CYBER-ROAD”, “GoLifeGo”, “mPOWER”, “ASSYC”, “VESTA”, “EuTravel”,   “ECOVVISDOM”, “URBANSAFE”, “TPA”,“INCEPTIONS”, “DOGANA”, “EQUIP”, “FLYSEC” & “CBRN TRIAGE” προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  διάρκειας  ενός  (1)  έτους,   για εννέα (9) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μία (1) θέση αρχιτέκτονα ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, εικονικής πραγματικότητας, 3D animation, και μεταπτυχιακές σπουδές σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακή τέχνη

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Άριστη γνώση περιβάλλοντος AutoCAD και Maya (2D σχεδιασμός, 3D modelling, character rigging, και real-time animation με χρήση Kinect)
 2. Άριστη γνώση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Unity 3D)
 3. Καλό επίπεδο γνώσεων προγραμματισμού σε C#, Python, Processing.
 4. Βασικές γνώσεις προγραμμάτων επεξεργασίας/παραγωγής βίντεο και σύνθεσης/επεξεργασίας ψηφιακού ήχου (Premiere Pro, Adobe Audition, Super Collider).
 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εγκαταστάσεων projection mapping και δυνατότητα χειρισμού αντίστοιχων προγραμμάτων.
 6. Τουλάχιστον 3ετή, αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιμέλεια και στήσιμο εικαστικών εκθέσεων.
 7. Πορτφόλιο εικαστικών δημιουργιών.
 8. Δείγματα εργασίας εικονικής πραγματικότητας.
 9. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συνέδρια με αντίστοιχη παρουσίαση του ερευνητικού / καλλιτεχνικού έργου του υποψηφίου
 10. Άριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

2. Μία (1) θέση πτυχιούσου ΑΕΙ εικαστικών τεχνών με εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών και δυνατότητα παραγωγής βίντεο

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Λειτουργική γνώση περιβάλλοντος Final Cut Pro.
 2. Εμπειρία σε διαδραστικές δράσεις, προετοιμασία και διοργάνωση σχετικών εργαστηρίων.
 3. Εμπειρία σε συγγραφή και αφήγηση κειμένων voice-over.
 4. Εμπειρία σε μεταφράσεις κειμένων από και προς την Αγγλική γλώσσα.
 5. Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.
 6. Εμπειρία σε σύνδεση καλλιτεχνικής έρευνας με κοινωνικά & ιστορικά ζητήματα.
 7. Πορτοφόλιο εικαστικών δημιουργιών.
 8. Δείγματα εργασίας παραγωγής βίντεο.
 9. Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

3. Δύο (2) θέσεις δίγλωσσων απόφοιτων ΑΕΙ, ή αντίστοιχου πτυχίου Bachelor αγγλόφωνου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με Ελληνικά και Αγγλικά σαν μητρικές γλώσσες, πτυχίο σε Επικοινωνία – Τηλεόραση & Παραγωγή Ταινιών, αντίστοιχα ΒΑ σε Communication – Television & Film Production.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Παραγωγή βίντεο.
 2. Εμπειρία/γνώσεις στο χειρισμό κάμερας/φώτων/ήχου.
 3. Οργάνωση παραγωγών από pre-production, γύρισμα και παράδοση τελικής παραγωγής
 4. Εκτέλεση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ
 5. Δυνατότητα και εκτεταμένη εμπειρία σε επικοινωνία με πελάτες και παραγωγούς
 6. Πολύ καλή γνώση του χώρου της διαφήμισης και μάρκετινγκ
 7. Εκτεταμένη εμπειρία σε παραγωγή ντοκιμαντέρ
 8. Εμπειρία σε έρευνα και επικοινωνία με εταιρίες παραγωγής και διαφήμισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 9. Άριστη γνώση και εκπαίδευση σε post production (avid, 2d, 3d, Flint, after effects, Adobe premiere, κλπ.)
 10. Μητρικές γλώσσες Ελληνική και Αγγλική (και οι δύο συγχρόνως) με δυνατότητα καθαρής εκφώνησης και στις δύο γλώσσες
 11. Επιπλέον εξειδικεύσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

4. Δύο (2) θέσεις Πτυχιούχου Πληροφορικής ΑΕΙ

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου.
 2. Άριστη γνώση προγραμματισμού C#, Java και του Android SDK.
 3. Άριστη γνώση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Unity 3D).
 4. Άριστη γνώση 3D Modelling προγραμμάτων 3D Studio Max, Maya και Mudbox.
 5. 'Aριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής εικόνας (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign).
 6. Γνώση και εμπειρία στο game development.
 7. Γνώση και εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών για mobile platforms.
 8. Άριστη γνώση αγγλικής.

5. Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών ή θετικών επιστημών

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακό τίτλο (PhD) σε σχεδιασμό κεραιοδιατάξεων και ευφυών κεραιοσυστημάτων για ευρυζωνικές εφαρμογές..
 2. Εκτεταμένη εμπειρία σε αντιμετώπιση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
 3. Γνώση σε:
  • αλγορίθμους fusion πάνω σε δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικούς αισθητήρες,
  • ψηφιακά συστήματα ευρυεκπομπής (π.χ. DVB-T).
 4. Εργαστηριακή εμπειρία και εμπειρία μετρήσεων ιδίως στην ποιότητα υπηρεσιών.
 5. Εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα UNIX καθώς και σε προγραμματισμό σε C/C++ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 6. Εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

6. Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής (Ελλάδος ή Εξωτερικού)

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Άριστη γνώση γλωσσών προγραμματισμού Java, Ansi C και Android SDK
 2. Άριστη γνώση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL, PostgreSQL, PostGIS, SQLite και Spatialite
 3. Άριστη γνώση σε τεχνολογίες Web Development PHP, JAVASCRIPT, HTML/CSS, XML, JSON
 4. Άριστη γνώση σε τεχνολογίες Web Service Development RESTful και RESTlet Web Framework
 5. Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών για mobile platforms
 6. Εμπειρία σε Geographic Information Systems (GIS), Location Based Services, Mobile GIS και Geospatial Databases
 7. Εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούνσοβαρά υπόψη.
 8. Πρόσθετη εμπειρία σε τομείς αεροπορικής επιστήμης (aviation science) θα ληφθεί σοβαράυπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-1-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs634.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά