ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11494
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SemaGrow – Data intensive techniques to boost the real-time performance of global agricultural data infrastructures» (Ε-1762), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δέκα (10) μηνών, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση Έρευνας σε ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την αυτοματοποίηση των πειραμάτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση συστήματος federated querying. Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε Java
  3. Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών και ειδικά σε περιβάλλον Linux
  4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, και ιδιαίτερα σε τεχνολογίες federated querying και benchmarking
  • Εμπειρία στην χρήση συστημάτων code versioning και ειδικά του Git

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-1-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gramskel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ακρωνύμιο του έργου (Semagrow), ο κωδικός του έργου (Ε1762) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης).
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs633.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά