ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 04/12/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11299
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης προμήθειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2014-9922 σύμβασης με θέμα:

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) συστήματος αφανισμού ποσιτρονίων σε πικοδευτερόλεπτα (Positron Annihilation Picosecond Timing System) με επιβεβαιωμένη διακριτική ικανότητα 200-picoseconds ή καλύτερη του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π13/2014),
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.
 

Σχετικό Έγγραφο: diag233.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ