ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228

 

Αγ.Παρασκευή:20-11-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10732
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» « MAGNACORE-Νέα Νανοδομικά Μαγνητικά Υλικά ως Πυρήνες σε DC-DC Μετατροπείς » (Ε-1742) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ως εξής:

Μία   θέση  μεταδιδακτορικού  συνεργάτη,   κατόχου  διδακτορικού   διπλώματος στην Φυσική, Επιστήμη Υλικών για   να υποστηρίξει  τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι »- ΜΑGNACORE  - Nέα Νανοδομικά Μαγνητικά Υλικά ως Πυρήνες σε DC-DC Μετατροπείς» με κωδικό έγκρισης  1294, αρ. πρωτ.: 10255/8-9-2011 που εκτελείται στο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

  1. Κατοχή διδακτορικού στην περιοχή Φυσική, Επιστήμη Υλικών ( Βαθμός 30 %)
  2. Εμπειρία στην εναπόθεση λεπτών μαγνητικών υμενίων με την τεχνολογία sputtering  δυαδικών ή τριαδικών συστημάτων, αλλά και με εμπειρία στο χαρακτηρισμό με τεχνικές όπως περίθλαση ακτίνων  - Χ,  με μαγνητόμετρο Kerr, SQUID ή VSM.  Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό  πολυστρωματικών υμενίων, χαρακτηρισμός σε υψηλές συχνότητες που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (Βαθμός 40%)
  3. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με  επιστημονικό  προσωπικό  από  διαφορετικούς  κλάδους  (προσωπική συνέντευξη,  Βαθμός 20%)
  4. Δύο συστατικές επιστολές (Βαθμός 5 %)
  5. Γνώση    Αγγλικής     γλώσσας     και     των    απαιτούμενων    υπολογιστικών     προγραμμάτων ( Word, PowerPoint, Excel, Labview κλπ Βαθμός 5%).

H θέση είναι διαθέσιμη άμεσα. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου για τον μεταδιδακτορικό συνεργάτη θα είναι οκτώμισι (8 ½ ) μήνες, από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τη λήξη του έργου. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβονται από το έργο, πρέπει να απασχολούνται σε αυτό, υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχουν άλλη θέση). Συνολική δαπάνη σύμβασης 17.000,00€ ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Δημήτριο Νιάρχο στο e-mail: dniarchos@ims.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου  (Ε-1742),  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs627.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά