ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:18-11-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10589
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών κοιλότητων συντονισμού για ενισχυμένη ακουστο-οπτική αλληλεπίδραση: υλοποίηση φωξονικής διάταξης» ΕΕ 1873,  που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

Μία Θέση βοηθού έρευνας
 
Μία (1) θέση βοηθού έρευνας, τεχνικού εργαστηρίου, για να ασχοληθεί με την πειραματική υποστήριξη στα συστήματα αυτοματισμών, ανάκτησης και επεξεργασίας δεδομένων, για τη βέλτιστη υποστήριξη της ανάπτυξης πειραμάτων pump-probe για την υπερταχεία οπτική ανίχνευση οπτο-ακουστικών κυμάτων σε κοιλότητες. Απαιτείται αντίστοιχο υπόβαθρο και άριστη γνώση προγραμματισμού Labview.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο θετικών επιστημών (βαθμός πτυχίου και συνάφεια με το αντικείμενο, συντελεστής 40 %)
2. Αγγλική γλώσσα. (Συντελεστής 10%)
4. Εμπειρία σε υποστήριξη πειραμάτων με λέηζερ παλμών φεμτοδευτερολέπτων, προγραμματισμό Labview (Συντελεστής 50%)

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη θα είναι για έξι (6) μήνες, υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχει ταυτόχρονα και άλλη θέση). Το συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται σε 10800 Ευρώ.

Θέση υποψήφιου διδάκτορα Ι

Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψήφιου διδάκτορα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με τη θεωρητική μελέτη της διάδοσης ελαστικών κυμάτων σε σύνθετα μέσα. Η εμπειρία σε προγραμματισμό FORTRAN η MATLAB θα εκτιμηθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο θετικών επιστημών, και σχετικό μεταπτυχιακό (βαθμός, και συνάφεια με το αντικείμενο, συντελεστής 50 %)
2. Συστατικές επιστολές και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (συντελεστής 20%)
2. Αγγλική γλώσσα. (Συντελεστής 10%)
4. Εμπειρία σε προγραμματισμό (Συντελεστής 20%)

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη θα είναι για έξι (6) μήνες, υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχει ταυτόχρονα και άλλη θέση). Το συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται σε 10800 Ευρώ.

Θέση υποψήφιου διδάκτορα ΙΙ

Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή, υποψήφιου διδάκτορα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό δομών που επιτρέπουν τον ταυτόχρονο εντοπισμό ελαστικών και οπτικών κυμάτων. Η εμπειρία σε πακέτα προσομοιώσεων πεπερασμένων στοιχείων ή προγραμματισμό FORTRAN ή MATLAB θα εκτιμηθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο θετικών επιστημών, και σχετικό μεταπτυχιακό (βαθμός, και συνάφεια με το αντικείμενο, συντελεστής 50 %)
2. Συστατικές επιστολές και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά(συντελεστής 20%)
2. Αγγλική γλώσσα. (Συντελεστής 10%)
4. Εμπειρία σε πακέτα προσομοιώσεων ή προγραμματισμό (Συντελεστής 20%)

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη θα είναι για έξι (6) μήνες, υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχει ταυτόχρονα και άλλη θέση). Το συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται σε 10800 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Δρ Ν. Παπανικολάου (τηλ. 210-6503245, e-mail: N.Papanikolaou@imel.demokritos.gr)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1873), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs626.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά