ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 19/11/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 10624
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργο «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Εφαρμογές» (Ε-1815), που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ως εξής:

Θέση Μεταπτυχιακού Επιστήμονα που θα απασχοληθεί με αλγόριθμους για ενεργειακές εφαρμογές. Απαιτείται πτυχίο Μηχανολόγου Μηχ/κού ΑΕΙ με μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης σε θέματα Ενέργειας.

1. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχ/κού ΑΕΙ (Απαιτείται. Συντελεστής βαρύτητας βαθμού πτυχίου: 5%)
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα Ενέργειας (Απαιτείται)
3. Εμπειρία στη μελέτη / χρήση υπολογιστικών αλγορίθμων θερμοϋδραυλικών εφαρμογών στην Πυρηνική Τεχνολογία (συντελεστής βαρύτητας: 20%)
4. Εμπειρία στη μελέτη / χρήση υπολογιστικών αλγορίθμων νετρονικών εφαρμογών στην Πυρηνική Τεχνολογία (συντελεστής βαρύτητας: 20%)
5. Γνώσεις σχεδιασμού πεπλεγμένων υπολογιστικών νετρονικών / θερμοϋδραυλικών αλγορίθμων (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
6. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό (προσωπική συνέντευξη), (συντελεστής βαρύτητας: 20%)
7. Δύο συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας: 15%)
8. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

Τελική πρόσληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Νικόλαο Κατσαρό στο τηλέφωνο 210-6503715.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μηνών και το ποσό της σύμβασης θα είναι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Οι υποψήφιοι να έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 08-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1815), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs624.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf