ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:19-11-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10653
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου 3533 «NanoWireMemory -Τρισδιάστατες Διατάξεις Μνήμης νανονημάτων Si» (ΕΕ 1871), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2007-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

1. Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Αντικείμενο έργου: Λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 19.600,00€,
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Δεκέμβριος 2014

O υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα συμμετάσχει σε ένα διαθεματικό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας ηλεκτρονικών διατάξεων μνήμης, η οποία ολοκληρώνει την αναδυόμενη έννοια των τρανζίστορ επίδρασης πεδίου δομημένων σε τρισδιάστατα νανονήματα πυριτίου (SiNW) με την προηγμένη τεχνολογία παγίδευσης φορτίου για την ανάπτυξη κυψελίδων μνήμης πέραν του τεχνολογικού κόμβου των 22 nm. Αναζητούμε έναν έμπειρο υποψήφιο για να δουλέψει στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό τρανζίστορ από νανονήματα πυριτίου, με έμφαση σε νανοκατασκευαστικές δραστηριότητες με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης.

Απαραίτητα προσόντα (Αποκλεισμός σε περίπτωση που δεν πληρούνται):

 • Πτυχιούχος φυσικός ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην μικροηλεκτρονική/νανοηλεκτρονική.
 • Διδακτορικό δίπλωμα στις τεχνολογίες μικρο/νανοηλεκτρονικής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Εμπειρία σε τεχνολογίες νανοσχηματοποίησης μέσω λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης (συντελεστής βαρύτητας έως 3.5/10).
 2. Εργαστηριακή εμπειρία στην κατασκευή και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό διατάξεων (συντελεστής βαρύτητας έως 2.5/10).
 3. Εμπειρία στις διαδικασίες καθαρού χώρου μικροηλεκτρονικής (συντελεστής βαρύτητας έως 2.5/10).
 4. Εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (συντελεστής βαρύτητας έως 1.5/10).

Η κλίμακα βαθμολογίας (ΚΒ) υπολογίζεται για το κάθε ένα από τα επιθυμητά προσόντα 1,2, και 3, αναλόγως της ποιότητας (impact factor, 20%) και του αριθμού (30%) συναφών επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνεδρία (20%), το εύρος γνώσεων (20%) και τα χρόνια εμπειρίας (10%). Όσον αφορά το προσόν 4 , η ΚΒ υπολογίζεται αναλόγως του αριθμού (30%) και συνάφειας (30%) των προγραμμάτων, του βαθμού υπευθυνότητας στα προγράμματα αυτά (20%), και τα σχετικά χρόνια εμπειρίας (20%).

2. Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας
Αντικείμενο έργου: Διεργασίες κατασκευής διατάξεων πυριτίου
Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 11.600,00€,
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Δεκέμβριος 2014

O υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα συμμετάσχει σε ένα διαθεματικό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας ηλεκτρονικών διατάξεων μνήμης, η οποία ολοκληρώνει την αναδυόμενη έννοια των τρανζίστορ επίδρασης πεδίου δομημένων σε τρισδιάστατα νανονήματα πυριτίου (SiNW) με την προηγμένη τεχνολογία παγίδευσης φορτίου για την ανάπτυξη κυψελίδων μνήμης πέραν του τεχνολογικού κόμβου των 22 nm. Αναζητούμε έναν υποψήφιο διδάκτορα για να δουλέψει στην κατασκευή και στο χαρακτηρισμό τρανζίστορ από νανονήματα πυριτίου.

Απαραίτητα προσόντα (Αποκλεισμός σε περίπτωση που δεν πληρούνται):

 • Πτυχιούχος φυσικός ή επιστήμης υλικών ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο σχετικό με τις διεργασίες κατασκευής ηλεκτρονικών διατάξεων.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Εργαστηριακή εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό διατάξεων πυριτίου (συντελεστής βαρύτητας έως 5/10).
 2. Εμπειρία στις διαδικασίες καθαρού χώρου μικροηλεκτρονικής (συντελεστής βαρύτητας έως 3/10).
 3. Εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (συντελεστής βαρύτητας έως 2/10).

Η κλίμακα βαθμολογίας (ΚΒ) υπολογίζεται για το κάθε ένα από τα επιθυμητά προσόντα 1 & 2 αναλόγως της ποιότητας (impact factor, 20%) και του αριθμού (30%) συναφών επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνεδρία (20%), το εύρος γνώσεων (20%) και τα χρόνια εμπειρίας (10%). Όσον αφορά το προσόν 3, η ΚΒ υπολογίζεται αναλόγως του αριθμού (30%) και συνάφειας (30%) των προγραμμάτων, του βαθμού υπευθυνότητας στα προγράμματα αυτά (20%), και τα σχετικά χρόνια εμπειρίας (20%).

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται θα κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή επιλογής είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων στο ΕΚΕΦΕ ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’, Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυστημάτων, 15310 Αγία Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Pascal Normand, στο τηλέφωνο 210-6503115 και στο e-mail: P. Normand@imel.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (Ε-1871),  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs623.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά