ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:17-11-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10554
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη υλικά» (E-608), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

  • Πτυχιούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός.
  • Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με εμπειρία σε Τεχνολογίες Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου και έμφαση στη Μοντελοποίηση Ολοκληρωμένων / Υβριδικών Συστημάτων Παροχής Ισχύος.Θα συνεκτιμηθεί εργαστηριακή εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τo Δρ. Αθανάσιο Στούμπο, στο τηλέφωνο 210-6503757 ή στο e-mail: stubos@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, ο τίτλος του έργου («Φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη υλικά»), ο  αριθμός  του  έργου (Ε-608), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Αθανάσιος Στούμπος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs622.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά