ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:19-11-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10701
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης & Πολυφασικών Ροών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «MIFIS INTERNAL FLOW SIMULATIONS» (E-1895), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Μηχανολογία Μηχανική, Χημική Μηχανική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή άλλο σχετικό κλάδο, διαστήματος απασχόλησης εννέα (9) μηνών και συνολικής δαπάνης 11.700,00€:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Πολυφασικές ροές με έμφαση στην ροή και διάσπαση φυσαλίδας/ων αερίου σε υγρή φάση (Συντελεστής Βαρύτητας - 40%).
  • Υπολογιστική Ρευστομηχανική (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
  • Χρήση λογισμικού ANSYS CFX® (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).

Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρ. Παναγιώτη Νεοφύτου, στο τηλέφωνο 210-6503736 και στο e-mail: panosn@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, ο τίτλος του έργου («MIFIS INTERNAL FLOW SIMULATIONS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-1895), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Παναγιώτης Νεοφύτου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs621.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά