ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 4-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10113
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών κοιλότητων συντονισμού για ενισχυμένη ακουστο-οπτική αλληλεπίδραση:υλοποίηση φωξονικής διάταξης» ΕΕ 1873,  που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικής έρευνας στη μελέτη της ακουστο-οπτικής αλληλεπίδρασης σε σύνθετα μέσα. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε προσομοιώσεις οπτικών και ελαστικών ιδιοτήτων σε περιοδικές δομές. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Το ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται σε 16.400,00€

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας):

  1. Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες ή πολυτεχνικές επιστήμες  ( Συντελεστής 30 %)
  2. Εμπειρία σε ανάπτυξη μεθόδων προσομοίωσης της διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών και ελαστικών κυμάτων.  (Συντελεστής 50%)
  3. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με  επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, συντελεστής 10%)
  4. Εμπειρία σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (Συντελεστής 10%)

Η συμβάση μίσθωσης έργου θα είναι υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχει ταυτόχρονα και άλλη θέση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Δρ Ν. Παπανικολάου (τηλ. 210-6503245, e-mail: N.Papanikolaou@imel.demokritos.gr)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1873), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs620.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά