ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9705
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Greco-Risks-Ελληνικό Σύστημα Διαχείρισης Συστημάτων Φυσικών Κινδύνων» (Ε-1858) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (Α.Π. 3  «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης») και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μια (1) θέση συνεργάτη με δίπλωμα/πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ, ή/και Πληροφορικής.

Διάρκεια έργου: 5 MM: 10.000,00€

Αντικείμενο: Ο συγκεκριμένος έμπειρος ερευνητής θα αναλάβει και την ολική επίβλεψη του έργου ανάπτυξης του Δομοστοιχείου/Εξομοιωτή εκκένωσης πλήθους.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

 • Γνώση και εμπειρία σε μοντελοποίηση και σχεδίαση αλγορίθμων ανθρώπινης συμπεριφοράς πλήθους (2 μόρια)
 • Γνώση και εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή συμπεριφοράς πλήθους σε κανονική ροή καθώς και σε έκτακτα περιστατικά (π.χ. έκτακτη εκκένωση πλήθους) (2 μόρια)
 • Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και οντολογιών (2 μόρια)
 • Διδακτορικό δίπλωμα επιθυμητό (2 μόρια)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (2 μόρια)

2. Μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, 3D animation και δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής εικόνας και βίντεο.

Διάρκεια έργου: 5 MM: 10.000,00€

Αντικείμενο: Σχεδίαση  του Δομοστοιχείου Εκκένωσης πλήθους.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

 • Άριστη γνώση περιβάλλοντος AutoCAD, 3D Studio Max και Maya. (2 μόρια)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής εικόνας (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) (2 μόρια)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο (After Effects, Premiere Pro, FinalCutPro). (2 μόρια)
 • Εμπειρία σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Unity) (1 μόριο)
 • Πορτφόλιο εικαστικών δημιουργιών. (1 μόριο)
 • Δείγματα εργασίας παραγωγής βίντεο. (1 μόριο)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (1 μόριο)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Ναντίν Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1858),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs618.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά