ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9638
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SemaGrow – Data intensive techniques to boost the real-time performance of global agricultural data infrastructures» (Ε-1762), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση “Έρευνας σε ανάπτυξη αλγορίθμων για διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας”.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή δίπλωμα Μηχ. Η/Υ Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού σε τουλάχιστον μία από Java, C, C++
  • Εμπειρία στις τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
  • Εμπειρία στην χρήση της γραμμής εντολών και ειδικά σε περιβάλλον Linux
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία στον Λογικό Προγραμματισμό ή/και τον Συναρτησιακό Προγραμματισμό, και ειδικά η εφαρμογή τους σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας
  • Εμπειρία στην χρήση του Git ή άλλου συστήματος code versioning
  • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ακρωνύμιο του έργου (Semagrow), ο κωδικός του έργου (Ε1762) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης).

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs616.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά