ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9565
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «AIRUSE - Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe» (E-1761), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και δέκα οχτώ (18) μήνες, για μία (1) θέση μεταπτυχιακού εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη και μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

ΘΕΣΗ 1

- Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ή/και πενταετούς τουλάχιστον αντίστοιχης ερευνητικής εμπειρίας
- Ερευνητική εμπειρία στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος, τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ατμοσφαιρικού αερολύματος και επεξεργασία αποτελεσμάτων
- Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία πέντε (5) ετών σε μετρήσεις PM10, PM 2,5  και εμπειρία στη στοιχειακή ανάλυση των παραπάνω δειγμάτων με ατομική απορρόφηση, με κατεργασία δειγμάτων και τεχνική «ανάλυσης»  με φλόγα και φούρνο γραφίτη ή τεχνική ICP-Ms
- Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές μελέτης δεδομένων και ανάλυσης χρονοσειρών μετρήσεων

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΘΕΣΗ 2

- Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου και πενταετούς τουλάχιστον αντίστοιχης ερευνητικής εμπειρίας.
- Ερευνητική εμπειρία στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος, τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ατμοσφαιρικού αερολύματος και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
- Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία πέντε (5) ετών σε μετρήσεις PM10, PM 2,5  και εμπειρία στη στοιχειακή ανάλυση των παραπάνω δειγμάτων με ατομική απορρόφηση, με κατεργασία δειγμάτων και τεχνική «ανάλυσης»  με φλόγα και φούρνο γραφίτη ή τεχνική ICP-Ms.
- Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές μελέτης δεδομένων και ανάλυσης χρονοσειρών μετρήσεων.

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-10-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail, στο Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elefther@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (AIRUSE), ο αριθμός του έργου (Ε-1761), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs615.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf