ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 20/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9575

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «DE_SPARK_NANO_GEN – Ανάπτυξη διάταξης παραγωγής σωματιδίων αεροζόλ με την μέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης για παρατήρηση αερίων ροών και κατασκευή νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές σε αισθητήρες αερίων» (E-1841), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ενός απόφοιτου Α.Ε.Ι. - ΦΥΣΙΚΟΥ για διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, συνολικής δαπάνης 16.800,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «το χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων σε εργαστηριακές διατάξεις μελέτης της κατανομής μεγέθους τους με σύγχρονες φυσικές μεθόδους» και ενός απόφοιτου Α.Ε.Ι. - ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. για διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, συνολικής δαπάνης 14.200,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «την ανάπτυξη αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου και καταγραφής δεδομένων σε εργαστηριακές διατάξεις μελέτης αερολύματος», ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΘΕΣΗ 1

- Πτυχίο Φυσικής, με πενταετή τουλάχιστον  ερευνητική εμπειρία  (Συντελεστής Βαρύτητας - 25%).
- Ερευνητική εμπειρία στο φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του ατμοσφαιρικού αερολύματος (κατανομή μεγέθους, τεχνικές αντιστροφής κατανομών) (Συντελεστής Βαρύτητας - 20%).
- Εκτενής εμπειρία σε τεχνικές παραγωγής νανοσωματιδίων, ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και ανάλυσης μετρήσεων (Συντελεστής Βαρύτητας - 25%).
- Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της προκήρυξης (Συντελεστής Βαρύτητας - 20%).
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%).

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ΘΕΣΗ 2

- Πτυχίο Φυσικής ή πτυχίο Μηχανικού εφαρμογών ΤΕΙ (Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής) (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
-
Εμπειρία σε τεχνικές αυτοματισμού/οργανολογίας μετρήσεων ατμοσφαιρικών παραμέτρων/αερολύματος (Συντελεστής Βαρύτητας - 40%).
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ( Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, στο e-mail: elefther@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (DE_SPARK_NANO_GEN), ο  αριθμός  του  έργου (E-1841), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs614.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf