ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 21/11/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 10777
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δίδεται παράταση  στη με αριθμό 015/2014-9568/20-10-2014 εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και δέκα οχτώ (18) μήνες, για δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 (8-12-2014).

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος πιο κάτω στο αρχείο προκήρυξης.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs613.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf