ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 21/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9631
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος/έργου "REVEAL-REVEALing hidden concepts in Social Media" (Ε-1834), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης,  με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξόρυξη γνώσης από κείμενα.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο πληροφορικής ή μηχανικού.
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της επεξεργασία φυσικής γλώσσας και της μηχανικής μάθησης.
- Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης.
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Μία (1) θέση Έρευνας σε μηχανική μάθηση χρονικών λογικών για αναγνώριση γεγονότων σε κοινωνικά μέσα/δίκτυα.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
- Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού, ιδιαίτερα σε Java και Python
- Μεταπτυχιακό σε Υπολογιστική Λογική
- Υπόβαθρο σε Λογικό Προγραμματισμό και συναφείς τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής
- Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ακρωνύμιο του έργου, ο κωδικός του έργου (Ε-1834), η θέση που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας).

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs612.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf