ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 21/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9630
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος/έργου "Μηχανική Μάθηση" (Ε-1513), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης,  με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μία (1) θέση System Administrator. Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή από τμήμα Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση στα κάτωθι:

Λειτουργικά:

- Ubuntu/Debian

- Windows Server


CMS & Server software: Drupal / Wordpress / Joomla
Administration Tasks: backup policies and processes
Services: Databases (MySQL, MS SQL, PostGreSQL, MongoDB)

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση στα κάτωθι:

Λειτουργικά: FreeBSD

CMS & Server software
:

- firewall (IP Tables or equivalent)
- SquirrelMail or Horde
- Server admin and reporting software

Administration Tasks:

- software RAID Setup
- network storage (iSCSI or similar)

Services

- Git / Subversion repository setup
- Cloud hosting (e.g. Eucalyptus)
- Map-reduce computing and storage (e.g. Hadoop-based)
- DNS setup
- Distributed agent platforms (e.g. JADE)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ακρωνύμιο του έργου, ο κωδικός του έργου (Ε-1513), η θέση που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας).

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs611.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf