ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 21/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9629
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος/έργου  "SPEEDD- Scalable ProactivE Event-Driven Decision making" (Ε-1861), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας 10 μηνών, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε Στοχαστική Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ.
Πολύ καλές γνώσεις μηχανικής μάθησης και πιθανοθεωρητικών μεθόδων.
Πολύ καλές γνώσεις πιθανοτικού λογικού προγραμματισμού.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το ακρωνύμιο του έργου (SPEEDD), ο κωδικός του έργου (Ε-1861), η θέση που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας).

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs610.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf