ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 25-11-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014-10888

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δίδεται παράταση στην με αριθμό 015/2014-9578/20-10-2014 εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 (15-12-2014).

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος πιο κάτω στο αρχείο προκήρυξης.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs609.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf