ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9558
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Γεωχημικές μελέτες (Ε-1489) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη απόφοιτου Λυκείου ή τελειόφοιτου Φυσικών Επιστημών, όπου θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

- Εμπειρία Ισοτοπικού φασματογράφου
- Εμπειρία σε Ερευνητικά προγράμματα

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο "Μονάδα Σταθερών Ισοτόπων", ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 03-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Ντότσικα Ελισάβετ, στο τηλέφωνο 210-6503305 και στο e-mail: edotsika@ims.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1489), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs608.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf