ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9538

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 1812, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών ως εξής:

1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «ανάπτυξη και εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR) για τον χαρακτηρισμό ελεύθερων ριζών που προκύπτουν σε φωτοχημικές αντιδράσεις». Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί θα έχει Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου έξι (6) μηνών. Συνολική δαπάνη σύμβασης 9.942,00€

Περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας. Απομόνωση, επεξεργασία και χαρακτηρισμός ελεύθερων ριζών. Ανάπτυξη νέων τεχνικών παλμικού EPR αυξημένης ευαισθησίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας)

1. Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστήμες σχετικές με τη Χημεία Ελεύθερων Ριζών ή/και Βιο-ανόργανων συστημάτων ή τη Φυσική Μεθόδων Μαγνητικού Συντονισμού (25%)
2. Ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμό παραμαγνητικών κέντρων (ελεύθερων ριζών, συμπλόκων μετάλλων μετάπτωσης, δομικών ατελειών σε στερεά κτλ.) με φασματοσκοπία EPR (30%)
3. Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους (20%)
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Δυνατότητα επικοινωνίας με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (15%)
5. Δύο συστατικές επιστολές (5%)
6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (5%)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον  Δρ. Γεώργιο Μήτρικα στο τηλέφωνο 210-6503304 και στο e-mail: mitrikas@ims.demokritos.gr

2. ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «Ανάπτυξη μιγμάτων οργανικών υλικών μεταφοράς οπών με π-πρόσθετα πρόσμιξης». Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου έξι (6) μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 9.942,00€

Περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας

Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης (ΜΔ 1.7) θα εργασθεί στην σύνθεση νέων οργανικών υλικών μεταφοράς οπών της οικογένειας των συζευγμένων αρυλαμινών, τα οποία θα συνδυασθούν σε μίγματα με π-πρόσθετα πρόσμιξης, ως μέρος της Ε. Ε. 1.2.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία - Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
2. Ερευνητική εμπειρία στην οργανική σύνθεση και/η στην σχέση μοριακής δομής-ιδιοτήτων - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
3. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας:10%
5. Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας:10%
6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την  Δρ. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα στο τηλέφωνο 210-6503796 και στο e-mail: dyanna@chem.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1812), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs607.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf