ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 20/10/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9602

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου Διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την:

- προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αερόψυκτου συμπιεστή αερίου ηλίου με πίεση εισόδου 0-0,2 Bar (1,2 bara) και πίεση εξόδου 200-240 bar (προϋπολογισμός 65.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)
- προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης ξήρανσης αερίου ηλίου με χαρακτηριστικά (Ι) πίεση εισόδου έως 200 bar (ΙΙ) πίεση εξόδου 30-40 bar (ΙΙΙ) παροχή κατ’ ελάχιστον 30 m3/hr (IV) Θερμοκρασία εξόδου μικρότερη των 40 oC (V) Αναγέννηση φίλτρου ξηραντή με αποβολή της υγρασίας στην ατμόσφαιρα χωρίς απώλεια αερίου ηλίου (προϋπολογισμός 30.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)
- προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μετρητή καθαρότητας αερίου ηλίου με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων (προϋπολογισμός 5.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατό χιλιάδων Ευρώ (#100.000,00#€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με αριθμό 015/07/2014/4.

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag229.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ