ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9552

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες» (E-1799), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, υποψήφιου Διδάκτορα στον Τομέα της Οργανικής Σύνθεσης, για διάστημα απασχόλησης έντεκα (11) μηνών, συνολικής δαπάνης 13.750,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «τη σύνθεση και χαρακτηρισμό ψευδοφωσφινικών ενώσεων ως αναστολείς αμινοπεπτιδασών» ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Πτυχίο Χημείας ή Βιοχημείας (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%).
- Μεταπτυχιακοί Τίτλοι σε Βιοεπιστήμες (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%)
- Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται και από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (Συντελεστής Βαρύτητας - 40%):

- Οργανική Σύνθεση
- Πεπτιδική Χημεία
- Σύνθεση οργανοφωσφορικών ενώσεων
- Φασματοσκοπία μάζας και NMR
- Τεχνικές υγρής χρωματογραφίας και φασματοσκοπίας υπέρυθρου


- Δύο συστατικές επιστολές  (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%).
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστικών προγραμμάτων ανάλυσης πειραματικών δεδομένων που σχετίζονται με τις παραπάνω τεχνικές (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%).
- Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (θα βαρύνει η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης) (Συντελεστής Βαρύτητας - 20%).

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαι?κής Ένωσης. Αν κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη για να αξιολογηθούν όλα τα παραπάνω. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα διδακτορικού πανεπιστημίου της Ευρωζώνης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρ. Ευστράτιο Στρατίκο, στο τηλέφωνο 210-6503918 και στο e-mail: stratos@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, ο τίτλος του έργου «Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες», ο  αριθμός  του  έργου (E-1799), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Ευστράτιος Στρατίκος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs606.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf