ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9551

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΔΕΚΑ-Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα εκτίμησης (πρόγνωσης) του εξατομικευμένου κινδύνου από την ανάπτυξη Δυνάμεων στα Ενδαγγειακά μοσχεύματα και της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης στην ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων» (E-1704), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος σε Μηχανολογία Μηχανική, για διάστημα απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών, συνολικής δαπάνης 5.000,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «την πειραματική μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων ανευρυσματικού αγγείου», ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Εμπειρία σε πειραματική μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του ανευρυσματικού και φυσιολογικού τοιχώματος αρτηρίας και των ξεχωριστών χιτώνων της (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
- Εμπειρία σε μαθηματική μοντελοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων του τοιχώματος αρτηρίας (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
- Εμπειρία σε ιστολογική μελέτη της μικροδομής του τοιχώματος αρτηρίας (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%).
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%).

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρ. Παναγιώτη Νεοφύτου, στο τηλέφωνο 210-6503736 και στο e-mail: panosn@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (ΔΕΚΑ), ο  αριθμός  του  έργου (E-1704), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Παναγιώτης Νεοφύτου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs605.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf