ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 9537

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Συσκευές Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο της Ποιότητας και της Ασφάλειας του Ελαιολάδου και άλλων Βρώσιμων Ελαίων» (E-1749), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, για διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, συνολικής δαπάνης 10.800,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «τις αναλύσεις οργανικών ρύπων σε ελαιόλαδο και άλλα βρώσιμα έλαια με στόχο τον  έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας τους», ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Πτυχίο Χημικού ή Γεωπόνου, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σχετικό με τη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων ή την Αναλυτική Χημεία ή τη Χημεία Περιβάλλοντος (βαθμός πτυχίου και συνάφεια μεταπτυχιακού με το αντικείμενο, Συντελεστής Βαρύτητας - 40%).
- Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αναλυτικό εργαστήριο και εμπειρία στη χημική ανάλυση τροφίμων (Συντελεστής Βαρύτητας - 50%).
- Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας  (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρ. Λεόντιο Λεοντιάδη, στο τηλέφωνο 210-6503610 και στο e-mail: leondi@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, ο  αριθμός  του  έργου (E-1749), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs604.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf