ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9554
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου G-ReRAM με τίτλο «Νανοδιάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενες διεπιφάνειες από Γραφένιo» (Ε-1852) στo πλαίσιo «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015» με κωδικό έργου ΓΓΕΤ 2316, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, «ΕΠΑΝ ΙΙ» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με συνολική αμοιβή 22800 Ευρώ, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη νανοδομών σε υποστρώματα πυριτίου - Διεργασίες καθαρού χώρου Μικρο/Νανοηλεκτρονικής». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Φυσικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Μικροηλεκτρονική ή στη Νανοτεχνολογία ή σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει εργαστηριακή εμπειρία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Διδακτορικό δίπλωμα στις τεχνολογίες νανοηλεκτρονικής ή μικροηλεκτρονικής (αναλόγως συνάφειας συντελεστής βαρύτητας έως 50%).
  • Εμπειρία σε τεχνολογίες νανοσχηματοποίησης με έμφαση στις τεχνολογίες λιθογραφίας με δέσμη ηλεκτρονίων ( αναλόγως συνάφειας συντελεστής βαρύτητας  έως 30%).
  • Εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (συντελεστής βαρύτητας έως10%).
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (αναλόγως συνάφειας συντελεστής βαρύτητας έως 10%).

Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα ασχοληθεί με την κατασκευή νανοδομών σε υποστρώματα πυριτίου, γραφενίου ή διηλεκτρικών σε πυρίτιο χρησιμοποιώντας λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης. Επίσης, θα ασχοληθεί και με την χαρακτηρισμό των δομών αυτών σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Παναγιώτη Δημητράκη, στο τηλέφωνο 210-6503118 και στο e-mail: pdimit@imel.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.                                                                                              

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή). 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1852), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs601.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά