ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9542
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων τσιμέντων για γεωτρήσεις πετρελαίου/φυσικού αερίου/γεωθερμίας με ιδιότητες αυτό-ίασης» (Ε-1892) 1531-ΒΕΤ-2013, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013" του ΕΠΑΝ ΙΙ και των περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:

1. Θέση πτυχιούχου Σχολής Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ο οποίος θα πραγματοποιήσει συμβατικές μετρήσεις και μετρήσεις Πυρηνικού Μαγνητικού συντονισμού με θέμα το χαρακτηρισμό δειγμάτων τσιμέντου τύπου G και νέου τύπου τσιμέντου με ελαστικές ιδιότητες και ιδιότητες αυτό-ίασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου είναι η καλή γνώση και εμπειρία NMR Στερεάς Κατάστασης.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 10 μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 16.500 € (δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

  • Διδακτορικό δίπλωμα στη θεματική περιοχή Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών (συντελεστής βαρύτητας 40%)
  • Ερευνητική εμπειρία σε πειραματικές διατάξεις και μετρήσεις NMR Στερεάς Κατάστασης (συντελεστής βαρύτητας 40%)
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους  Γεώργιο Παπαβασιλείου τηλ. 210 6503342 και 3351  και στα e-mails : gpapav@ims.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.                                                                                               

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).   

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1892), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs600.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά