ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9553
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Lamb Sense -Συνδυασμός ακουστικών αισθητήρων τύπου Lamb με μικροτεχνολογίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου μικροσυστήματος διαγνωστικής ανάλυσης.» (Ε-1831), που υλοποιείται μέσω του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη- πτυχιούχου τμήματος Θετικών Επιστημών, κατά προτίμηση Φυσικού, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή αποφοίτου Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «LAMBSENSE- Συνδυασμός ακουστικών αισθητήρων τύπου Lamb με μικροτεχνολογίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου μικροσυστήματος διαγνωστικής ανάλυσης», ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μικρορευστονικής διάταξης για την ενίσχυση DNA». Συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 7 μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Συνολική δαπάνη σύμβασης 7.000,00€

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Φυσικού, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αποφοίτου Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (15%)
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη μικροτεχνολογία ή/και μικροσυστήματα(25%)
  3. Ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της κατασκευής και χαρακτηρισμού μικρορευστονικών διατάξεων (25%)
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (15%)
  5. Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
  6. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%)

Θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 07-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρ. Αγγελική Τσερέπη στο e-mail atserepi@imel.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1831), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs599.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά