ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9533
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" (ΕΣΠΑ) με τίτλο «AURORA-Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις» (Ε-1825), που υλοποιείται μέσω του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού επιστημονικού συνεργάτη κατόχου πτυχίου AEI (αποφοίτου Τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής) και διδακτορικό δίπλωμα από Σχολή Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών. H συνολική αμοιβή είναι 12,000ευρώ.To έργο αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένης οπτοηλεκτρονικής πλατφόρμας πυριτίου για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στον σχεδιασμό, χαρακτηρισμό και μεθόδους κατασκευής οπτικών διατάξεων, ή/και εμπειρία στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων για τον χαρακτηρισμό φωτονικών κυκλωμάτων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας είναι:

  • Διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο (20%)
  • Εμπειρία στον σχεδιασμό οπτικών διατάξεων ή φωτονικών κυκλωμάτων κατά προτίμηση με τη χρήση λογισμικών που βασίζονται στις μεθόδους BPM/FTDT/FEM (20%)
  • Εμπειρία στην κατασκευή οπτικών διατάξεων ή φωτονικών κυκλωμάτων με τεχνολογίες μικροηλεκτρονικής (15%)
  • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό οπτικών διατάξεων ή/και φωτονικών κυκλωμάτων (20%)
  • Δημοσιεύσεις (15%)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 07-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος». Πληροφορίες E. Μακαρώνα (τηλ. 210-6503223, elmak@imel.demokritos.gr)

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1825), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs598.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά