ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9556
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «RE3CAP -Ανάλυση, Ανάκτηση, Αναβίωση της Κλασσικής Αττικής Κεραμικής» (Ε-1775), που υλοποιείται μέσω του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία  (1) θέση Φυσικού ή Ηλεκτρονικού.

Για τη θέση απαιτούνται:

 1. πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
 2. μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master's) Ηλεκτρονικής ή Φυσικής.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης:

 1. προϋπηρεσία σε επιταχυντικά συστήματα.
 2. τυχόν εμπειρία σε χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων εξομοίωσης και γνώσεις προγραμματισμού,
 3. Τίτλος Διδακτορικού σε θετικές επιστήμες.

Συντελεστές βαρύτητας:

 • Βαθμός πτυχίου 10%
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10%
 • Εμπειρία σε επιταχυντικά συστήματα 20%
 • Διδακτορικός τίτλος 20%
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό 10%
 • Αποτέλεσμα συνέντευξης 30%

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα Πακέτα εργασίας του έργου που αφορούν στην Ψηφιακή αποτύπωση με σαρωτή 3D και επεξεργασία εικόνας, στην επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση επιλεγμένων δειγμάτων κεραμικής, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη υπηρεσίας παραγωγής χαλκομανιών κεραμικής και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος ταχείας πρωτοτυποποίησης με εκτύπωση τριών διαστάσεων.

Η θέση είναι για 6 μήνες με συνολική δαπάνη 5,600  ευρώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, ένα έγγραφο με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και υπόμνημα δημοσιεύσεων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-10-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Χρήστο Μάρκου στο τηλέφωνο: 210-6503409 και στο email: cmarkou@inp.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1775), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs597.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά