ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-10-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-9436
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΟΡΑΣΥ- Εξερευνώντας το Ορατό και το Αόρατο Σύμπαν με επιταχυντές και καινοτόμους ανιχνευτές» (Ε-1784), που υλοποιείται μέσω του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μια (1) θέση συνεργαζόμενου ερευνητή ως εξής:

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Ανιχνευτικές Διατάξεις». Ο επιτυχών υποψήφιος θα εργαστεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου ΕΛΕΑ/ΙΠΣΦ στην προσομοίωση Ανιχνευτικών διατάξεων Σωματιδιακής Φυσικής και πιο συγκεκριμένα στον ανιχνευτή Μικρομέγας, στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού και στην ανάλυση δεδομένων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  1. Η εμπειρία σε μελέτη και ανάλυση δεδομένων Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής (70%).
  2. Εξειδίκευση στην προσομοίωση ανιχνευτών Σωματιδιακής Φυσικής (30%)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, ένα έγγραφο με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και υπόμνημα δημοσιεύσεων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Γεώργιο Φανουράκη, στο τηλέφωνο 210 6503525 και στο e-mail: gfan@inp.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1784), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs596.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά