ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 17-09-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-8345
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/7/2014/4

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΗeRe to HeRe- Ανακύκλωση Ηλίου, προς την δημιουργία Εθνικού Αποθέματος Ηλίου» - ΕΕ 1857   προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού».

Ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί είναι ο εξής:

  1. Αερόψυκτος συμπιεστής αερίου ηλίου με πίεση εισόδου 0-0,2 Bar (1,2 bara) και πίεση εξόδου 200-240 bar,   
  2. Διάταξη ξήρανσης αερίου ηλίου με χαρακτηριστικά (Ι) πίεση εισόδου έως 200 bar (ΙΙ) πίεση εξόδου 30-40 bar (ΙΙΙ) παροχή κατ’ ελάχιστον 30 m3/hr (IV) Θερμοκρασία εξόδου μικρότερη των 40 oC (V) Αναγέννηση φίλτρου ξηραντή με αποβολή της υγρασίας στην ατμόσφαιρα χωρίς απώλεια αερίου ηλίου  
  3. Μετρητής καθαρότητας αερίου ηλίου με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων

του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» προϋπολογισθείσας δαπάνης #100.000,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (81.300,81 € πλέον  Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης  «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» εντεταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013,Α.Π 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη, 30/10/14, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την  Τετάρτη, 29/10/14, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Διακηρύξεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ "Δ" στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν διακηρύξεις μέχρι και την  29η Οκτωβρίου 2014  από τα γραφεία της Γραμματείας  Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ "Δ", στις αρμόδιες υπαλλήλους, κα Τζούμα Μαρία (τηλ:2106503257) και κα. Παπαδέλου Κυριακή, (210 6503046), μέχρι την 22η  Οκτωβρίου 2014.
 

Αναλυτική Προκήρυξη: diag228.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ