ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 25-09-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-8636
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ – Ευφυή Δίκτυα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας» ‘Έργο 1807, πρόκειται να προβεί στην με απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθεια ρομποτικής πλατφόρμας Husky» από την Προμηθεύτρια Εταιρεία «CLEARPATH ROBOTICS INC» / Kitchener Καναδά.

Ως Ανάδοχος, ο Οίκος «CLEARPATH ROBOTICS INC» θεωρείται ως ο καταλληλότερος για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού λόγω της εγγενούς υποστήριξης κώδικα ROS για την ανάπτυξη εφαρμογών που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου 1807, «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ – Ευφυή Δίκτυα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας».

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε USD #25.232,00# ήτοι Ευρώ #19.475,15# πλέον Φ.Π.Α. 23%.

 

Αναλυτική Προκήρυξη: diag227.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ