ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:23-09-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-8554
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ ''Δημόκριτος''» (Ε-1730), και για την υποστήριξη των νέων Ερευνητικών Υποδομών και Εργαστηρίων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, για την εκπόνηση μελετών και το συντονισμό και την επίβλεψη έργων κατασκευής και  συντήρησης των υποδομών που υποστηρίζουν την εκτέλεση των ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς.

 Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού και να είναι εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ με πενταετή εμπειρία από την κτήση πτυχίου.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη δομοστατική ανάλυση των κατασκευών. 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ . Γνώση προγράμματος-ων στατικού υπολογισμού δομικών έργων για μεταλλικές κατασκευές όπως και για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γνώση προγραμμάτων ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (π.χ. SAP2000, Etabs).
 • Γνώση προγραμμάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2D & 3D (π.χ. Autocad 2D & 3D) και γνώση στην αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίων.
 • Γνώση προγράμματος προκοστολόγησης δημοσίων έργων ECM.
 • Γνώση στην μελέτη και επίβλεψη δημοσίων έργων. Γνώση στην διαδικασία δημοσίων έργων, στην σύνταξη ή έλεγχο των σχετικών εγγράφων (επιμετρήσεων, Π.Π.Α.Ε., Α.Π.Ε.,  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., πρωτόκολλα παραλαβής κτλ).
 • Γνώση στην εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, γνώση Γ.Ο.Κ., κτιριοδομικού κανονισμού και Ευρωκώδικων.
 • Γνώση διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.

Μία (1) θέση τεχνίτη γενικών οικοδομικών εργασιών Υ.Ε., για την υποστήριξη εργαστηρίων στο πλαίσιο  υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΕΦΕ "Δ".

Οι εργασίες που πρόκειται να απασχοληθεί, με  επιθυμητή ανάλογη εμπειρία στην εκτέλεση αυτών, είναι οι παρακάτω:

 • Τοποθέτηση κεραμικών και πλαστικών πλακιδίων
 • Χρωματισμούς
 • Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Χτίσιμο
 • Επιχρίσματα
 • Εργασιών μόνωσης
 • Τοποθέτηση μαρμάρων
 • Τοποθέτηση κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου
 • Επισκευές σκυροδεμάτων
 • Καθαιρέσεις
 • Καθαρισμός χώρων

Μία (1) θέση μηχανικού, για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, με:

 • Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.Ι.
 • 'Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Θα πρέπει να έχει δύο (2) έτη προϋπηρεσία σε αεροσυμπιεστές, μηχανές εσωτερικής καύσης πετρελαίου, σε δίκτυα πυρόσβεσης και αντλιοστασίου, μονάδες αερισμού και εξαερισμού και πύργους ψύξεως.

Επιθυμητή η εμπειρία σε εργαστηριακούς χώρους με ειδικές συνθήκες.

Μία (1) θέση μηχανικού, για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, με:

 • Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.Ι.
 • Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με ειδικότητα τεχνικού αερίων καυσίμων.

Θα πρέπει να έχει εμπειρία σε αεροσυμπιεστές, μηχανές εσωτερικής καύσης πετρελαίου, σε δίκτυα πυρόσβεσης και αντλιοστασίου, μονάδες αερισμού και εξαερισμού και πύργους ψύξεως καθώς και σε καυστήρες αερίου.

Επιθυμητή η εμπειρία σε εργαστηριακούς χώρους με ειδικές συνθήκες.

Μία (1) θέση υδραυλικού, για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, με:

 • Πτυχίο υδραυλικών
 • Πτυχίο συντηρητή κεντρικής θέρμανσης

Θα πρέπει να έχει εμπειρία σε δίκτυα πυρόσβεσης και αντλιοστασίων, κεντρικής θέρμανσης και ψύξης με Fan Coil και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.

Μία (1) θέση ηλεκτρολόγου, για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, με:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου
 • Κάτοχος αδειών Α' Ειδικότητας, Γ' Ειδικότητας, ΣΤ' Ειδικότητας Εναερίων Δικτύων, ΣΤ' Ειδικότητας Υπόγειων Δικτύων, και ΣΤ' Ειδικότητας Σταθμών Υποσταθμών.

Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας.

Επιθυμητή η εμπειρία σε εργαστηριακούς χώρους με ειδικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Μαρία Παπανικολάου  στο τηλέφωνο 210 6503003 και στο e-mail:  mpap@dat.demokritos.gr.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-10-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1730) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs593.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά