ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 22/09/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-8471

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης προμήθειας

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2014-6825 σύμβασης με θέμα:

«Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος αεριοχρωματογραφίας (GC-ECD-FID) πλήρους και ενιαίου συστήματος για την ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου κατ’ ελάχιστο των CO2, CH4, N2O, SF6 με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π4/2014),

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.


Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag225.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ