ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 15/09/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 8244
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «C2Learn – Creative Emotional Reasoning Computational Tools Fostering Co-Creative in Learning Processes» (E-1753), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση εφαρμογών με χρήση γλωσσικών τεχνολογιών

Απαιτούμενα προσόντα:

– Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών
– Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
– Εμπειρία σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων από διαδικτυακές πηγές (Web mining)
– Εμπειρία σε εφαρμογές ανάλυσης κειμένων
– Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε γλώσσα προγραμματισμού Java
– Εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών διαδικτυακού προγραμματισμού (CSS, HTML, Javascript)
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

- Γνώση υλοποίησης και χρήσης τεχνολογιών Web Services (SOAP, JSON) και σχετικών εργαλείων (Apache Server, Tomcat Server)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 3-10-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (C2Learn), ο  αριθμός  του  έργου (E-1753), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs590.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf