ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 05/09/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 7971
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 1812, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ως εξής:

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών για το χαρακτηρισμό παραμαγνητικών κέντρων».  Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου έξι (6) μηνών. Συνολική δαπάνη σύμβασης: 9.942,00€

Περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας
Eπεξεργασία και χαρακτηρισμός παραμαγνητικών κέντρων (ελεύθερων ριζών, μετάλλων μετάπτωσης) σε βιολογικά συστήματα και συνθετικές ενώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας)

1. Διδακτορικό δίπλωμα σε Πειραματική Φυσικοχημεία ή Ανόργανη Χημεία (35%)
2. Ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμό παραμαγνητικών κέντρων (ελεύθερων ριζών, συμπλόκων μετάλλων μετάπτωσης) (20%)
3. Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους (20%)
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Δυνατότητα επικοινωνίας με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (15%)
5. Δύο συστατικές επιστολές (5%)
6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (5%)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν:

1) Βιογραφικό Σημείωμα
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών

3) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4) Κατάλογο δημοσιεύσεων

5) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει σχετική εμπειρία
6) Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον δύο Επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να αποστείλουν συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Ιωάννη Σανάκη (τηλέφωνο 210-6503345, e-mail: sanakis@ims.demokritos.gr) ή Δρ. Βασίλειο Ψυχάρη (τηλέφωνο 210-6503346, e-mail: vpsychar@ims.demokritos.gr), ή Δρ. Αικατερίνη Ραπτοπούλου (τηλέφωνο 210-6503346, e-mail: craptop@ims.demokritos.gr)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-9-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1812), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs589.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf