ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-8-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-7800
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 1812, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ως εξής:

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «Ανάπτυξη, χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων στερεής φάσης». Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δεκαπέντε (15) μηνών. Συνολική δαπάνη σύμβασης 24.855,00 Euro.

Περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας

Παρασκευή πηκτής (γέλης) ηλεκτρολύτη με την ενσωμάτωση οργανικών υλικών μεταφοράς οπών. Βελτιστοποίηση της αγωγιμότητας των ηλεκτρολυτών μέσω προσρόφησης μεταλλοιόντων ή/και ακινητοποίησης κατάλληλα τροποποιημένων νανοσωματιδίων άνθρακα. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων στερεής φάσης που φέρουν οργανικά υλικά μεταφοράς οπών. Κατασκευή πρότυπων κελιών DSCs με βάση βιομιμητικές ενώσεις των συμπλόκων του Mn.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστήμες σχετικές με υλικά ή φωτοβολταϊκές διατάξεις - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
  • Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη ημιαγώγιμων υλικών για φωτοβολταϊκά και στο χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων - Συντελεστής Βαρύτητας: 30%
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους - Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
  • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
  • Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας:5%
  • ?ριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) - Συντελεστής Βαρύτητας: 5%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Πολύκαρπο Φαλάρα στο e-mail: papi@chem.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22-9-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1812), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs586.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά