ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 28-8-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-7758
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ ''Δημόκριτος''» (Ε-1730), προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έξι μηνών με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1

Μία (1) θέση γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Διευθυντή του Ινστιτούτου Π&Τ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Εμπειρία σε: εξυπηρέτηση πολιτών, διαχείριση αλληλογραφίας και υποστήριξη προσωπικού.
  • Εργασιακή εμπειρία στην εκτίμηση οικονομικών μεγεθών
  • Εκτεταμένη γνώση MS Office (word, excel, power point)
  • Ικανότητα σε διαπροσωπικές σχέσεις & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Οργάνωση συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων,
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22-9-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr και κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου, στο τηλέφωνο 210-6503179 και στο  e-mail: ealex@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/)

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1730), και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs584.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά