ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 26/08/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 7602

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Περιβαλλοντικές και  Ενεργειακές Εφαρμογές» (Ε-1815),  που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

1) Μία (1) θέση μεταπτυχιακού επιστήμονα που θα ασχοληθεί με τη μελέτη φαινομένων θερμικής γήρανσης σε κράματα σιδήρου-χρωμίου με εφαρμογές στο μελλοντικό αντιδραστήρα σύντηξης.

Απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις:

1. Πτυχίο Φυσικού ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή άλλου συναφούς κλάδου
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική/Επιστήμη Υλικών ή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή συναφούς κλάδου

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις θα καταταγούν ως εξης:

1. (Βαθμός Πτυχίου)/10 x 10%
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγραμματισμό 20%
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές σκέδασης 10%
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον 10%
5. Συνέντευξη στην οποία τα προσόντα του υποψηφίου θα βαθμολογηθούν από 0-5

και με την εξής βαρύτητα:

- Γνώση Αγγλικής: βαθμός/5 x 15% (πτυχίο Proficiency 15%)
- Ανάλυση πειραματικών δεδομένων με Origin , Excel κλπ: βαθμός/5 x 10%
- Ικανότητα επικοινωνίας, παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού: βαθμός/5 x 15%
- Κατανόηση Φυσικής/Επιστήμης Υλικών και Φυσική Στερεάς Κατάστασης βαθμός/5 x 10%

Διάρκεια απασχόλησης: 14,5 μήνες με συνολικό αντίτιμο 18.500,00€

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρ Κωνσταντίνα Μεργιά, στο τηλέφωνο 210-6503706 και στο e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι να έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι  αιτήσεις, πλήρη βιογραφικά, aντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας για το πτυχίο και το μεταπτυχιακό δίπλωμα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-09-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1815) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs583.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf