ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-08-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-7372
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του ερευνητικού έργου «AMINESS – Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα» ( Ε-1798 ) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

α) Μία (1) Θέση συνεργάτη με Διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης δεδομένων με χρήση μηχανικής μάθησης.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:

 1. Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης δεδομένων με χρήση μηχανικής μάθησης (μέχρι 4 μόρια).
 2. Εμπειρία στην υλοποίηση και τον τεχνικό συντονισμό έργων έρευνας & ανάπτυξης (μέχρι 3 μόρια).
 3. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (μέχρι 2 μόρια).
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο).

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν έξι (6) ή περισσότερα μόρια με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία τους (μέχρι 5 επιπλέον μόρια).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8 μήνες με συνολικό αντίτιμο 11.650,00€

β) Μία (1) Θέση συνεργάτη με Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή από τμήμα Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, σε θέματα αναγνώρισης και επεξεργασίας γεγονότων με χρήση λογικού προγραμματισμού.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

 1. Ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία σ’ ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: (μέχρι 4 μόρια)
  • Αναγνώριση και επεξεργασία γεγονότων.
  • Λογικός προγραμματισμός
  • Βάσεις δεδομένων
 2. Εμπειρία στην υλοποίηση και τον τεχνικό συντονισμό έργων έρευνας & ανάπτυξης (μέχρι 3 μόρια)
 3. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (μέχρι 2 μόρια)
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 1 μόριο)

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν έξι (6) ή περισσότερα μόρια με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία τους (μέχρι 5 επιπλέον μόρια).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8 μήνες με συνολικό αντίτιμο 24.000,00€

γ) Μία (1) Θέση συνεργάτη με Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή από τμήμα Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ σε θέματα βελτιστοποίησης διαδρομών και ανάλυσης δεδομένων με χρήση μηχανικής μάθησης.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται:

 1. Ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία σ’ ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: (μέχρι 4 μόρια)
  • Βελτιστοποίηση και σχεδιασμός διαδρομών.
  • Ανάλυση Δεδομένων.
  • Μηχανική Μάθηση.
  • Αναπαράσταση Γνώσης.
 2. Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης (μέχρι 2 μόρια)
 3. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (μέχρι 2 μόρια)
 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μέχρι 2 μόρια)

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν έξι (6) ή περισσότερα μόρια με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία τους (μέχρι 5 επιπλέον μόρια).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8 μήνες με συνολικό αντίτιμο 12.500,00€

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 01-09-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην κα Ε. Αλεξοπούλου στο τηλέφωνο 210-6503179 ή στο: ealex@iit.demokritos.gr. Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν  στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  153 10 Αγία Παρασκευή.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1798) ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs582.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά