ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-8-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-7371
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΟΕ4 – Κατανοώντας τη σχέση της απολιποπρωτεΐνης Ε και της ομοιόστασης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο με τη νόσο Alzheimer» (Ε-1866), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

Μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 9 μηνών με συνολικό αντίτιμο 18.450,00€, για να υποστηρίξει πειραματικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν παραγωγή ανασυνδυασμένης  αποΕ,  ανάλυση  ομοιόστασης  Αβ  και φλεγμονωδών αποκρίσεων, δοκιμασίες με πειραματόζωα, δομικές αναλύσεις απολιποπρωτεϊνών και λιπιδικές αναλύσεις. Απαιτούμενο προσόν είναι η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας ή άλλης συναφούς επιστήμης σε θέμα Βιοεπιστημών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 1. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου σε Βιοεπιστήμες (M.Sc. ή ΜΔΕ, 10%).
 2. Εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα, τη συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (30%):
  • Μεταλλαξιγένεση DNA.
  • Έκφραση, παραγωγή και χειρισμός ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, με έμφαση τις απολιποπρωτεΐνες.
  • Τεχνικές χειρισμού και ανάλυσης λιπιδίων.
  • Βιοφυσικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών.
 3. Εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα, τη συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ή προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (30%):
  • Κυτταροκαλλιέργειες (κυτταρικές σειρές, πρωτογενείς καλλιέργειες).
  • Εμπειρία στο χειρισμό τρωκτικών και ιδιαίτερα του εγκεφάλου τους.
  • Κυτταρικές δοκιμασίες.
  • Ανοσοκυτταροχημεία.
  • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου.
 4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%).
 5. Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (θα βαρύνει η συμμετοχή ως κύριος/α συγγραφέας και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης) (20%).
Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη για να αξιολογηθούν όλα τα παραπάνω.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβεται από το έργο πρέπει να απασχολείται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν θα πρέπει να κατέχει άλλη θέση).

Μία θέση υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 2,5 μηνών με συνολικό αντίτιμο 5.000,00€ για να υποστηρίξει πειραματικά πρωτόκολλα σχετικά με μικροδιαπίδυση στον εγκέφαλο ποντικών. Απαιτούμενο προσόν είναι η κατοχή πτυχίου Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας ή άλλης συναφούς επιστήμης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 • Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου σε Βιοεπιστήμες (M.Sc. ή ΜΔΕ, 10%).
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος Τμήματος Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας ή άλλης συναφούς επιστήμης (10%).
 • Εμπειρία στην τεχνική της μικροδιαπίδυσης στον εγκέφαλο ποντικών σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα, τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια ή προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα (50%).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%).
 • Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (θα βαρύνει η συμμετοχή ως κύριος/α συγγραφέας και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης) (20%).

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κρίνεται απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη για να αξιολογηθούν όλα τα παραπάνω.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-9-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Αγγελική Χρόνη στο e-mail: achroni@bio.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ακρωνύμιο του έργου (ΑΡΟΕ4), ο κωδικός του έργου (Ε-1866) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Αγγελική Χρόνη).
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs581.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά