ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-8-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-7370
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «GRANT-T-MTC  Κλινική μελέτη φάσης I νέου ραδιοσημασμένου πεπτιδίου εντόπισης του υποδοχέα CCK-2/gastrin για εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με εξελισσόμενο ή μεταστατικό μυελλοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς» (Ε-1820), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας 12 μηνών με συνολικό αντίτιμο 13.157,90€, ως εξής:

Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την ανάπτυξη και προκλινική αξιολόγηση αναλόγων ραδιοσημασμένων πεπτιδίων γαστρίνης για πιθανή εφαρμογή στη στοχευμένη διάγνωση-θεραπεία καρκινικών εστιών στον άνθρωπο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής ή Συναφούς Σχολής Επιστημών Υγείας - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
  2. Δίπλωμα εξειδίκευσης σε σχολή επιστημών υγείας - Συντελεστής Βαρύτητας:40%
  3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας:30%
  4. Εργαστηριακή εμπειρία σε ανάλυση και χρωματογραφία προϊόντων, καλλιέργεια κυττάρων, μελετών σε κύτταρα και σε πρότυπα πειραματοζώων - Συντελεστής Βαρύτητας:15%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Θεοδοσία Μάινα – Νοκ στο e-mail: maina_thea@hotmail.com, (κατά προτίμηση) ή τηλεφωνικά 210-6503908.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-9-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο (GRANT-T-MTC) του έργου, ο κωδικός (Ε-1820) του έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρα Θεοδοσία Μάινα – Νοκ) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs580.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά