ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 01/08/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 7322
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «PACT», «HI-POW», «AF3», «EU CISE 2020», «CYBER-ROAD», και «PYRONES»  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι μηνών με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Απαραίτητα προσόντα:

- Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
- Μεταπτυχιακό στον παραμετρικό σχεδιασμό
- Εργασιακή εμπειρία σε computational design
- Εργασιακή εμπειρία στην εκτίμηση οικονομικών μεγεθών
- Άριστη γνώση Rhino και Grasshopper
- Γνώση του προγράμματος 3d STUDIO MAX
- Γνώση του προγράμματος ADOBE PREMIER
- Γνώση του προγράμματος MAYA
- Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
- Γνώση Γαλλικών

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-08-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου,  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs577.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf